-
+

 

GAPRO CARE ÅLAND

GAPRO CARE ÅLAND (Gambling Problem Care) är ett forskningsprojekt  om spelproblem och spelberoende som genomfördes 2008-2010.


Forskningsprojektet GAPRO CARE ÅLAND (Gambling Problem Care) om spelproblem och spelberoende bedrevs åren 2008-2010 som ett samverkanprojekt mellan Högskolan på Åland och Paf genom en halvtidsprofessur, vilken initierades och finansierades av Paf.

Projektet kan ses som ett led i högskolans ambition att professionellt utveckla vården och från Pafs sida visionen att kvalitetssäkra genom spelprevention.

Syften

Projektets huvudsyften var 1) att kartlägga hälsovårdpersonalens kompetens att identifiera spelproblem och spelberoende vid konsultation inom hälso- och sjukvård, samt 2) att utveckla policyprogram för identifiering av och vägledning vid spelproblematik med syfte att stärka personers egen kompetens att själva ansvara för förändring av spelsituationen.

I projektet ingick fyra delstudier som även omfattade principer för stöd och vård och kartläggning av fritidsintressen med fokus på penningspel. Datainsamlingen var fokusgruppsintervjuer, personliga intervjuer och enkäter på Åland, i Finland och i Sverige.

Resultat

1) Resultat hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens

Resultaten visade att hälsovårdpersonalen upplevde att de både saknade intresse och kompetens att identifiera spelproblem och spelberoende vid konsultation inom vården. De ansåg att identifieringen inte var en skyldighet för vården, och inte heller samhällets uppgift, utan att det var personens eget ansvar. För personalen skulle detta nya vårdområde inte kunna tidsmässigt inrymmas i de plikter som idag föreligger.

Vårdpersonalen ansåg att förutsättningar för att identifiera spelproblematik var: utbildning om spelproblematik och stödprinciper för vård av personer med spelproblem, remissinstans med specialistkunskap och att arbetsgivare uppmärksammade att spelproblem är vårdens ansvarsområde.

Det framkom också att självkänsla och självbedrägeri ansågs utgöra två centrala faktorer vid utveckling av spelproblematik, att vid spelproblem finns perioder av spelmissbruk, som sedan utgör grunden för spelberoende, samt att grava negativa konsekvenser kan utgöra vändpunkter för förändring.

2) Resultat utveckling av vårdpolicyprogram

Resultatet visade att det var möjligt att utveckla SAUK-vårdmodell, baserat på GAPRO CARE-projektet, till ett vårdpolicyprogram: ”Bekräftande vägledning – att stärka självkompetens vid spelproblematik”.

”Bekräftande Vägledning” består tre delar:

  1. Värdegrund med syn på människa, hälsa, motivation, bekräftelse, och vård baserat på dessa kvaliteter.
  2. Stödstrategier i Identifieringsprocessen och Förändringsprocessen, och självstödstrategier i Självkompetensprocess.
  3. Självskattningsskalor för att medvetandegöra och stärka personens egen kompetens att ansvara för utmaningen: från personens identifiering till bemästrande av spelproblematiken.

Syftet med vårdpolicyprogrammet är att öka den professionella kompetensen och intresset för att ta vårdansvar för ett nytt vårdområde.

Projektorganisation

Professor Barbro Gustafsson vid Högskolan på Åland och Karolinska Institutet var projektledare.

Samordnare spelansvar Kjell Manselin på Paf var projektansvarig.


Bokmärk och dela