-
+

Vård

Aktuell forskning

 

Hälsa och livskvalitet bland äldre män och kvinnor på Åland 

Erika Boman, överlärare, med dr i omvårdnad

På Åland, liksom i resten av västvärlden, lever vi idag i ett samhälle där allt fler personer är och blir äldre. Som en följd av åldrandet påverkas människan av faktorer som kan ha inverkan på hälsa och livskvalitet. Att ha kunskap om dessa faktorer är av vikt för att kunna planera för och genomföra hälsofrämjande aktiviteter, vård och omsorg. På Åland saknas idag vissa centrala hälsouppgifter för den äldre befolkningen. Det aktuella projektet syftar till att samla in hälsouppgifter bland den äldre befolkningen samt belysa faktorer som på olika sätt har visat sig vara av betydelse för ett gott åldrande. Ett första frågeformulär skickades ut till samtliga äldre kvinnor (65 år och äldre) år 2010 och resultat har publicerats i ett antal vetenskapliga studier. Materialet låg också till grund för den avhandling som försvarades våren 2016. Ett nytt frågeformulär skickades ut år 2015, då både till de äldre kvinnorna och männen (går under arbetsnamnet HÄMKÅ15). Resultat från denna undersökning har presenterats i en rapport utgiven vid högskolan Hälsa och livskvalitet bland äldre kvinnor och män på Åland (HÄMKÅ15). Samarbete har även inletts med ÅSUB och material från HÄMKÅ15 har också ingått i ÅSUBs publikationsserie; Ålanningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016.Under våren 2017 kommer en gemensam publikation om äldres delaktighet. Vidare bedrivs forskning i relation till projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland

 

Evidensbaserat vårdande och vårdarbete

Katarina Ulenius, HvM, doktorand vid Åbo Akademi

Enheten för vårdvetenskap, har under år 2008 inom ramen för sin tjänst bedrivit forskning inom disciplinen vårdvetenskap. Inom ramen för forskarstudierna har även forsknings- och utvecklingsprojektet "Evidensbaserat vårdande och vårdarbete" fortgått i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård, primärvården.  Forskningen är  grundforskning och temat "Individualitet som begrepp och fenomen i vården" har en stark koppling till etik och utvecklingen av vårdandets etik inom disciplinen.

 

Tidigare forskning

Våld mot kvinnor ur ett sjukskötarperspektiv

Anette Häggblom,  fil.dr. i folkhälsovetenskap

Disputerade vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg 2008, med avhandlingen "Love that turns into terror: Intimate partner violence in Åland". Avhandlingen beskriver våldsutsatta kvinnors erfarenhet av våld och deras behov av hjälp och stöd. Avhandlingen belyser också sjukskötares omvårdnad av våldsutsatta kvinnor och inkluderar även myndigheternas riktlinjer och strategier för att förebygga våld mot kvinnor. Anettes forskning inom området våld har resulterat i bl.a. sjukskötares användning av ingivelser i mötet med våldsutsatta kvinnor och studerandes perspektiv på våld i nära relationer före och efter utbildning. Övrig forskning inkluderar bl a spelmissbruk och intensivsjukskötarstuderandes uppfattningar angående vård av intensivvårdspatienter.

 

Living in consolation while growing very old 

Regina Santamäki-Fischer, med.dr. i omvårdnad

Regina Santamäki-Fischer har disputerat med avhandlingen "Living in consolation while growing very old". Reginas forskning handlar om innebörden av tröst då man är mycket gammal, över 85 år. Hon har kunnat belysa att åldrandet som fenomen kan upplevas som en dynamisk och hoppfull period i livet trots förlust av kroppsliga, psykiska och sociala förmågor.

 

 


Bokmärk och dela