-
+

Relaterade länkar
Studerandeinflytande

Organisation 

Högskolan leds av rektorn.

Styrelsen

Förvaltningen och övervakningen av verksamheten handhas av en styrelse, vars ordförande är Emma Dahlén. Styrelsemedlemmarnas mandattid är fyra år. Styrelsen är högskolans högsta förvaltningsorgan. Flertalet medlemmar skall vara företrädare för de delar av arbetslivet och den vetenskapliga forskning som berörs av utbildningen.

I styrelsen skall ingå en representant för personalen och en representant för de studerande, vilka utses för två år i sänder.

Högskolans organisation

Högskolans verksamhetsområden omfattas av verksamheten vid två fakulteter, en sjöfartsfakultet och en för landfakultet, externfinansierade utvecklingsprojekt (tillämpad forskning och utveckling, FoU) samt verksamheten vid Öppna högskolan. Sjöfartsfakulteten bildar tillsammans med sjöfartsutbildningen på gymnasialstadiet Ålands Sjöfartsakademi (ÅSA). För att bistå högskolans verksamhetsområden finns högskolans förvaltning med stabsfunktionerna allmän förvaltning, IT, högskolebibliotek samt fastigheter. Verksamheten vid högskolan leds av rektor Jonas Waller.

Sjöfartsfakulteten är indelad i tre utbildningsprogram och leds av en vice rektor, sjö. Landfakulteten är indelad i fyra utbildningsprogram och leds av vice rektor, land. IT-ansvarig är IT-utvecklaren, medan kommunikationsenheten leds av kommunikationschef och högskolebiblioteket leds av bibliotekschef. Högskolebiblioteket har ett nära samarbete med och är integrerat i Mariehamns stadsbibliotek.

För den operativa ledningen av högskolan ansvarar rektor. Till sin hjälp har rektor en ledningsgrupp bestående av de två vice rektor, enhetschefen (som ansvarar för Öppna högskolan) samt administrativa chefen (som ansvarar för högskolans förvaltning). Rektor är ordförande i ledningsgruppen och ansvarar där för högskolans forskning och utveckling, FoU.

Studerande

De studerande utgör en studerandekår som utser ett studeranderåd. Studeranderådet kan framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör högskolan.


Bokmärk och dela