-
+

Ledig tjänst - Bibliotekschef

2013-12-02

Vi lediganslår följande ordinarie tjänst:

 Bibliotekschef  fr.o.m. 1.3.2014

 Bibliotekschefen leder arbetet på högskolebiblioteket som är integrerat i Mariehamns stadsbibliotek. Bibliotekschefen planerar, utvärderar och utvecklar högskolebiblioteket utgående från strategin för biblioteket vid Högskolan på Åland samt den nationella och internationella utvecklingen inom biblioteksområdet. Speciellt betonas utvecklingen av högskolans e-tjänster.

Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets resurser används på ett effektivt sätt och att kvaliteten på bibliotekets tjänster upprätthålls. Bibliotekschefen, tillsammans med informatikern, fungerar också som kontaktbibliotekarie för utbildningsprogrammen och Öppna högskolan genom att sköta anskaffning och katalogisering av litteratur till så väl lärare som studerande, undervisa i informationssökning, delta i planeringsmöten samt handleda studenterna i informationssökning under hela deras studietid vid högskolan.

Bibliotekschefen upprätthåller också kontakten med stadsbiblioteket och med andra högskole- och yrkeshögskolebibliotek samt följer med utvecklingen inom biblioteksområdet såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen inom digitalisering av biblioteks- och informationstjänster går mycket snabbt framåt. Av den orsaken är det viktigt att bibliotekschefen är komfortabel i, och själv bidrar till, en miljö där nya projekt initieras och gamla avslutas i rask takt. Vi värdesätter en attityd av kreativitet, nyfikenhet och intresse för förändringar. Vi ser gärna att du har kunskaper om elektroniska resurser och erfarenhet av bibliotekssystemet BOOK-IT. I tjänsten ingår informationstjänst på stadsbiblioteket.

Behörig som bibliotekschef vid högskolan är person med högre högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har avlagts minst 55 studiepoängs ämnesstudier inom biblioteks- eller informationsvetenskap, två års dokumenterad erfarenhet

av ledarskap, meriterande är dokumenterad arbetserfarenhet av förvaltningsuppgifter. Av särskilda skäl kan beviljas undantag från behörighetsvillkoret om den person som utnämns är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten.

Bibliotekschefen är förman för en informatiker. 

Lön enligt tjänstekollektivavtal, lkl A 24.  

Välkommen med din skriftliga ansökan och meritförteckning som skall vara oss tillhanda senast 16.12.2013 kl. 16.00, under adressen Högskolan på Åland, PB 1010, AX-22111 Mariehamn. Se vår hemsida www.ha.ax för mer information om tjänsten. Ytterligare information om tjänsten ges av vik.bibliotekschef Linda Lundgren och vik. administrativ chef Jeanette Höstman, tfn växel +358 18 537 000.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela